Nathan Levinson In the News

Nathan Levinson, një kanadez në Tiranë: Shqiptarët, të zgjuar dhe mësojnë shpejt

Një nga problemet më të mëdha sot në Shqipëri është largimi i të rinjve jashtë vendit dhe kërkimi mundësive të punësimit në shtete të tjera. Por në Tiranë gjen edhe të kundërtën, ka nga ata që kanë lënë shtete të zhvilluara për të punuar dhe jetuar në Shqipëri. Një prej